Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

97677631-043-10-8

11/03/2013

Konu

:

KDV. Tevkifatı

 

 

İlgi sayılı özelge talep formunuzda, firmanızın hazır beton üretimi yaptığı, firmanızdan satın alınan hazır betonun nakliye, yerine koyma veya kalıplara dökme gibi işlemlerin alıcılar tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, hazır beton teslimlerine KDV tevkifatı uygulanıp, uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlara vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutmaya Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı hüküm altına alınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.2.10 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri”, başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde (KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) sayılanların, Tebliğin (3.2.1.2.1) bölümünde belirtilen hizmetlerin ifasında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacakları,

( 3.2.1.2.2.) bölümünde de yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı

belirtilmiştir.

Buna göre, teslim mahiyetinde bir iş olarak değerlendirilmeyip inşaat taahhüt işleri kapsamına giren hazır betonun hazırlanması işi tevkifat uygulamasına tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu yapım işine ait KDV tutarı üzerinden Tebliğe göre sorumlu tutulan alıcıların (2/10) oranında tevkifat uygulaması gerekmekte olup, hazır betonun nakli ve yerine konulması işinin alıcılar tarafından yapılması bu uygulamayı değiştirmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

11.03.2013

97677631-043-10-8

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu