Yurt Dışından İthal Edilen Ön Ödemeli Kartların, Şifre Ve Pin Kodlarının Teslimi İle Mobil Ödeme Komisyon Bedellerinin Tevkifat Sorumluluğu Hk.

Yurt Dışından İthal Edilen Ön Ödemeli Kartların, Şifre Ve Pin Kodlarının Teslimi İle Mobil Ödeme Komisyon Bedellerinin Tevkifat Sorumluluğu Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

39044742-KDV.9-1384

14/05/2014

Konu

:

Yurt dışından ithal edilen ön ödemeli kartların, şifre ve PİN kodlarının teslimi ile mobil ödeme komisyon bedellerinin tevkifat sorumluluğu.

            İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda, ön ödemeli kartlar, şifreler ve PIN kodları kullanılmak suretiyle “mobil ödeme” işlemlerine aracılık hizmeti verdiğiniz, söz konusu hizmetle ilgili olarak anlaşmalı işyerlerine fatura düzenlediğiniz belirtilerek, yurt dışındaki firmalardan gelen ön ödemeli kartlar, şifreler ile PIN kodları ve mobil ödemeye aracılık hizmeti komisyon bedellerine ilişkin katma değer vergisi (KDV) uygulaması konusunda görüşümüzün talep edilmesi üzerine konuya ilişkin Başkanlığımız görüşüne ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda yer verilmiştir.

            İlgi (c)’de kayıtlı özelge talep formunda ise konuyla ilgili olarak ön ödemeli kartların, şifrelerin ve PIN kodlarının satın alınmasına aracılık eden şirketinizin mal veya hizmet alımına hiçbir şekilde taraf olmadığı, son kullanıcıların yurtdışında mukim firmalardan yaptıkları elektronik oyun pini, kontörü, şifreleri ve/veya dijital içerik satın alımları hakkında ödemeye aracılık hizmeti veren şirketinizin KDV sorumluluğu ve söz konusu ödemeler üzerinden tevkifat yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hususlarında konunun değerlendirilmesi talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu oluşturduğu,

            1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi bulunduğu,

            6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için, hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının gerektiği,

            8/1-a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların verginin mükellefi olduğu,

            9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, Firmanız tarafından gerçekleştirilen ön ödemeli kartların, şifrelerin ve PIN kodlarının satışı (mobil ödeme) işlemlerine ilişkin yurt dışı firmalardan alınan komisyon için Şirketinizce düzenlenecek faturalarda % 18 oranında KDV hesaplanması ve hesaplanan bu verginin mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, KDV Kanununun 8/1-a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işlemleri yapanlar KDV’nin mükellefi olup, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde ödemeye aracılık edilen durumlar için herhangi bir KDV sorumluluğu uygulaması getirilmemiştir. Dolayısıyla, ödemeye aracılık ettiğiniz durumlarda işleme ait KDV, mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından beyan edilip ödeneceğinden Firmanızın söz konusu işlemlere ait KDV yi sorumlu sıfatıyla beyan etmesine gerek bulunmamaktadır.

            Ancak bahse konu ön ödemeli kartların, şifrelerin ve PIN kodlarının veya bu meyanda olabilecek diğer ürünlerin alışlarının firmanız kanalıyla yapılması halinde, söz konusu ödemeler üzerinden hesaplanan KDV tutarlarının, aylık dönemler itibariyle firmanızın sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edip ödemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışından İthal Edilen Ön Ödemeli Kartların, Şifre Ve Pin Kodlarının Teslimi İle Mobil Ödeme Komisyon Bedellerinin Tevkifat Sorumluluğu Hk.

14.05.2014

39044742-KDV.9-1384

Top
Menu