Devir Suretiyle Alınan Anaokulu İşletmesinden Elde Edilen Kazançların Hangi Vergilendirme Dönemleri İtibarıyla Eğitim Ve Öğretim Kazanç İstisnasından Yararlanacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[20-2012/987]-1134

30/07/2013

Konu

:

Devir suretiyle alınan anaokulunun eğitim-öğretim istisnasından hangi dönemler için istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … ‘den devraldığınız … Anaokulu işletmesinden elde edilen kazançların hangi vergilendirme dönemleri itibarıyla eğitim ve öğretim istisnasına tabi olduğu hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 inci maddesinde, “Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 254 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, söz konusu istisna kapsamında yer alan, okul öncesi eğitim okulunun, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okulları ifade ettiği belirtilmiştir.

            Öte yandan, anılan Tebliğde,

            “….

            3.1. Eğitim Öğretim Kazançlarına İlişkin İstisna

            Özel eğitim ve öğretim kurumlarının istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2004 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gereklidir. Söz konusu tarihten önce faaliyete geçmiş olan özel okullar ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılan özel okullarla ilgili olarak, 625 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükmü uygulanacaktır. Dolayısıyla, 1/1/2004 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan özel kreşler, anaokulları ve meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılmış olan özel okullar, öğretime başladıkları tarihten itibaren beş yıl, diğer bölgelerde açılmış olan özel okullar ise bir yıl süre ile gelir/kurumlar vergisinden muaf tutulacaklarından, bu işletmeler hakkında Gelir Vergisi Kanununun 20 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü uygulanmayacaktır.

            İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin faaliyete geçmelerini müteakiben Bakanlığımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. İstisna uygulaması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, mükelleflere duyurulmak üzere ilgili defterdarlığa bilgi verilecektir.

            …

            4. İstisnanın Süresi

            Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan düzenleme 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olduğundan, 1/1/2004 tarihinden itibaren faaliyete geçen okul ve rehabilitasyon merkezlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme döneminde gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmez. Örneğin, kurum açma izin belgesini 2003 yılında alan bir işletmenin Eylül 2004 tarihinde faaliyete geçmesi halinde, bu okulun işletilmesinden elde edilen kazançlara 2004-2008 vergilendirme dönemlerinde istisna uygulanacak olup, 2003 yılında izin belgesi alınmış olmasının istisna uygulamasında bir önemi bulunmamaktadır.

            …

            6. İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi

            İstisna, Tebliğin ‘2.Kapsam’ bölümünde sayılan işletmelere tanınmış bulunmaktadır. Bu nedenle, eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kişi/kuruma devretmeleri halinde, devralan kişi/kurum, istisnadan 5 vergilendirme dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanacaktır. Örneğin; (X) Anonim şirketi 2004 yılı içinde faaliyete geçirdiği bir özel okulu, 10 Mart 2006 tarihinde (Y) Limited şirketine devretmiştir. Bu durumda (Y) Limited şirketince istisnaya ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde, bu özel okul işletmesinden 2006, 2007 ve 2008 yıllarında elde ettiği kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Devreden kurum ise, söz konusu okuldan devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için istisnadan yararlandırılacaktır.

            …”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, özel eğitim ve öğretim kurumları faaliyete geçtiği dönemden itibaren 5 vergilendirme dönemi eğitim öğretim kazanç istisnasından yararlanacak olup, bu işletmeleri devralan kişi/kurumun, istisnadan 5 vergilendirme dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanacağı tabidir. 2011 yılı içinde faaliyete geçen ve tarafınızca 2012 yılında devralınan … Anaokulu ile ilgili olarak eğitim ve öğretim faaliyetinize başlamanıza müteakip, Maliye Bakanlığına yazılı olarak başvurulması ve istisna uygulaması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının olumlu mütalaaları halinde eğitim öğretim kazanç istisnasından faydalanılmayan dönem kadar yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Devir Suretiyle Alınan Anaokulu İşletmesinden Elde Edilen Kazançların Hangi Vergilendirme Dönemleri İtibarıyla Eğitim Ve Öğretim Kazanç İstisnasından Yararlanacağı Hk.

30.07.2013

62030549-120[20-2012/987]-1134

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Devir Suretiyle Alınan Anaokulu İşletmesinden Elde Edilen Kazançların Hangi Vergilendirme Dönemleri İtibarıyla Eğitim Ve Öğretim Kazanç İstisnasından Yararlanacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu