Haldeki Şubeden Kurum Merkezine Getirilen Malların Taşınması Sırasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[230-2012/VUK-1- . . .]–2281

25/07/2012

Konu

:

Haldeki şubeden Kurum merkezine getirilen malların taşınması sırasında hangi belgenin düzenleneceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, merkez işyerinizde yaş sebze temizleme ve paketleme işi yaptığınızı, yurt içinden almış olduğunuz yaş ve kuru sebzeleri hal yasası gereği rusuma tabi olduğundan sebze halindeki iş yerinize getirdiğiniz belirtilerek, sebze haline getirdiğiniz ürünleri temizlenmek ve paketlenmek üzere merkez işyerinize getirirken düzenleyeceğiniz belge hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensupları komisyoncu, malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensupları da tüccar olarak ifade edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesine göre, fatura; satılan emtia ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

            Faturada bulunması gereken asgari bilgiler anılan Kanun’un 230’uncu maddesinde beş bent halinde sayılmış olup Kanun’un 231’inci maddesinde faturanın düzenlenmesinde hangi kaidelere uyulacağı da altı bent halinde sıralanmıştır. Söz konusu 231’inci maddenin 5 numaralı bendi hükmüne göre faturanın, malın tesliminden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

            Öte yandan, aynı Kanun’un 230’uncu maddesinin 5 numaralı bendinin parantez içi hükmü gereğince, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, 230‘uncu madde hükmü ile 231’inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

           Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt içinden almış olduğunuz yaş ve kuru sebzeleri sebze halindeki iş yerinizden, temizlenmek ve paketlenmek üzere merkez işyerinize getirirken sevk irsaliyesi düzenlemeniz gerekmekte olup fatura düzenleme mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica  ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Haldeki Şubeden Kurum Merkezine Getirilen Malların Taşınması Sırasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi Hk.

25.07.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[230-2012/VUK-1- . . .]–2281

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Haldeki Şubeden Kurum Merkezine Getirilen Malların Taşınması Sırasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu