Minare Yapımında Kullanılan Metal Ve Ahşap Kalıpların Taşınması Sırasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.06.29-105[VUK-12-12]-348

17/08/2012

Konu

:

Minare yapımında kullanılan metal ve ahşap kalıpların taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, yurdun farklı illerinde taş minare ustası olarak faaliyette bulunduğunuz,  minarelerin yapımında kullandığınız metal ve ahşap kalıplarının minarenin yapıldığı illere taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenildiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu talebinizin değerlendirilmesine esas olmak üzere mükellefiyet kaydınızın bulunup bulunmadığı hususunda ….2012 tarihli ve … sayılı yazıyla … Vergi Dairesi Müdürlüğünden bilgi istenilmiş olup, buna cevaben alınan ….2012 tarihli ve … sayılı yazıda, ….2012 tarihli dilekçenize istinaden ….2012 tarihinden itibaren basit usule tabi vergi mükellefiyeti tesis edildiği bildirilmiştir.

            Bilindiği üzere, basit usule tabi vergi mükelleflerince hangi belgelerin ne şekilde düzenleneceği 215 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiş olup, söz konusu Tebliğin “Basit Usulde Vergilendirmede Belge Düzeni” başlıklı 3.14. bölümünde; “Basit usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler ile bu usulde vergilendirilecek mükellefler, 01/01/1999 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 inci bendinde,” … (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. …)”  hükmü yer almaktadır.

            Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla minare yapımında kullandığınız metal ve ahşap kalıplarının taşınması esnasında satılan veya satışa sunulan bir mal hareketinden söz edilemez.

            Bu itibarla, satışa konu olmayan metal ve ahşap kalıplarınızın taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Minare Yapımında Kullanılan Metal Ve Ahşap Kalıpların Taşınması Sırasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.

17.08.2012

B.07.1.GİB.0.06.29-105[VUK-12-12]-348

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Minare Yapımında Kullanılan Metal Ve Ahşap Kalıpların Taşınması Sırasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu