Ötv Mükellefiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ötv Mükellefiyeti Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-33

11/01/2012

Konu

:

ÖTV Mükellefiyeti

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında yer alan ve gümrükte ÖTV’si ödenmek suretiyle ithal edilen kristal avizelerin üzerinde herhangi bir değişiklik ve işlem yapılmadan yurt içindeki müşterilere ticari mal olarak satışını gerçekleştirmeniz sırasında bahse konu ürünün satışının ÖTV’ye tabi olup olmadığı ile ÖTV mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 1/c bendine göre, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuştur. Söz konusu Kanunun 1/2 nci maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 4/1-a maddesine göre, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar için ÖTV’nin mükellefi, bu malları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ithalatını gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan kristal avizelerin hiçbir işleme tabi tutulmaksızın satılması ve bundan başka ÖTV’ye tabi imalatınız bulunmaması şartı ile ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilmesine ve ÖTV beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 29/01/2011 tarih ve 27830 sayılı 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (12.3.) bölümünde;

“ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanlar, bir ay içinde ithal ettikleri ÖTV’ye tabi mallarla ilgili (EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10) bildirim formlarını, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndereceklerdir.

Bu amaçla söz konusu malları ithal eden mükellefler, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklardır. Şifre alınabilmesi için Tebliğ ekindeki (EK: 15 ve EK: 16) İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesine gönderilecektir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir.

ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanların aynı zamanda söz konusu malların imalatçısı olarak ÖTV mükellefiyeti bulunması ve bu mükellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi, ithal ettiği mallar itibariyle ilgili ÖTV bildirimlerini vermesine engel teşkil etmemektedir.

Ancak (IV) sayılı listedeki malların ithalatçılarının, ithalatları bulunmadığı aylar için bildirim vermeleri gerekmemektedir.

Yukarıda belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme uyarınca, gümrük idaresine karşı mükellefiyetinizden dolayı kişisel şifre ve kullanıcı kodu alınarak ithalatın gerçekleştiği dönemlerde bildirimde bulunmanız gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ötv Mükellefiyeti Hk.

11.01.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-33

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ötv Mükellefiyeti Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu