Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Elde Edilen Hisse Senetlerinin Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Halinde İktisap Tarihi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK/19-b-126

13/10/2011

Konu

:

Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle elde edilen hisse senetlerinin kısmi bölünmeye konu edilmesi halinde iktisap tarihi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirket aktifinde kayıtlı olup, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle iktisap edilen hisse senetlerinin kısmi bölünme uygulamasına konu edilmesi halinde, iktisap tarihinin nasıl belirleneceği ve sadece kur farklarından kaynaklanan sebeplerle rüçhan hakkının kullanılması suretiyle iktisap edilen hisse senetlerinin itibari değerinin üzerinde alınmış olmasının iktisap tarihini etkileyip etkilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, “Kısmi bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye ‘deki iş yeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmi bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya  hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmi bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.3.1.1. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle elde edilen hisse senetlerinde iktisap tarihi” başlıklı bölümünde,

“Kurumların mevcut hisse senetleri dolayısıyla ellerinde bulunan rüçhan hakkı kuponları karşılığında itibari değeriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri halinde, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri açısından iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleri ya da iştirak hissesinin iktisap tarihi esas alınacaktır. Aynı durum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun yapmış olduğu sermaye artışı dolayısıyla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri açısından da geçerli olacaktır.

            Bunun dışında, rüçhan hakkı dolayısıyla itibari değerinden farklı bir değerle hisse senedi iktisap edilmesi durumunda; bu hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleriyle ilişkilendirilmeksizin, fiilen kurumun aktifine girdikleri tarih esas alınacaktır.”

             açıklamalarına yer verilmiştir.

            Aynı Tebliğin “5.6.2.3.1.2 Devir ve bölünme hallerinde iktisap tarihi” başlıklı bölümünde de; Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir, tam ve kısmi bölünme hallerinde, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirakhisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının iktisap tarihi olarak, devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihinin esas alınacağı belirtilmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre, şirket aktifinde kayıtlı olup, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle elde edilen hisse senetlerinin, Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak kısmi bölünme işlemine konu edilmesi halinde, bu hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak,  devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihi esas alınacaktır. Aynı durum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun yapmış olduğu sermaye artışı dolayısıyla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri açısından da geçerli olacaktır.

            Diğer taraftan,  rüçhan hakkı kullanılırken kur farkına bağlı olarak  hisse senetlerinin itibari değerlerinden farklı bir değerle alınmış olması halinde, bu hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleriyle ilişkilendirilmeksizin, fiilen kurumun aktifine girdikleri tarihin esas alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Elde Edilen Hisse Senetlerinin Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Halinde İktisap Tarihi Hk.

13.10.2011

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK/19-b-126

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Elde Edilen Hisse Senetlerinin Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Halinde İktisap Tarihi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu