T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

72788441-105-E.36796

12.06.2018

Konu

:

Araçlarda Amortisman Oranlarının Uygulanması

 

İlgide kayıtlı talep formunda, X plakalı … marka N1 sınıfı aracın amortisman oranında tereddüde düşüldüğünden bahisle özelge talep etmiş bulunmaktasınız.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Amortisman Mevzuu” başlıklı 313 üncü maddesinde; işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği hükme bağlanmıştır.

Kanunun 315 inci maddesine göre ise mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

Söz konusu amortisman listesinin (6.3.) bölümünde, hafif kamyonlar (yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetlerin faydalı ömürleri 4 yıl, amortisman oranı ise %25 olarak belirlenmiştir.

Buna göre X plakalı, … markalı ve ruhsatında cinsi kamyonet olarak işli, N1 sınıfı aracınızın faydalı ömrünün 4 yıl ve amortisman oranının % 25 olarak dikkate alınmak suretiyle itfa edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                          

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ruhsatında Cinsi Kamyonet Olarak İşli, N1 Sınıfı Aracın Amortisman Oranı Hk.

12.06.2018

72788441-105-E.36796

Top
Menu