Soba İmalatında Kullanılan Lazer Makinesinin Amortisman Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Soba İmalatında Kullanılan Lazer Makinesinin Amortisman Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Sayı

:

48349025-105[315.2016/167728] – 99991

26.12.2016

Konu

:

Soba imalatında kullanılan lazer makinesinin amortisman oranı hk.

     

…………

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanızın soba imalatı faaliyeti ile uğraştığından bahisle, soba üretiminde kullanılmak üzere 2016 yılı Nisan ayında satın almış olduğunuz lazer kesim makinesi için hangi oranda amortisman ayrılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.“,

– 315 inci maddesinde ise, “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğe ekli listenin 1 inci ve 6 ncı bölümleri arasında amortismana tabi iktisadi kıymetler için genel sınıflama; listenin diğer bölümlerinde ise iktisadi kıymetlere ilişkin sektörel sınıflamalar yapılarak ilgili iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir. Uygun amortisman oranlarının belirlenmesinde ise öncelikle sektörel sınıflamaya bakılmakta, sektörel ayrımlarda yer almayan iktisadi kıymetler için ise genel sınıflamada bulunan faydalı ömür ve amortisman oranları dikkate alınmaktadır.

Buna göre, başvurunuzda belirtilen lazer kesim makinesinin, yukarıda belirtilen amortisman listesinin “3.42 Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri” bölümü kapsamında, faydalı ömrünün 6 yıl, amortisman oranının %16,66 olarak dikkate alınmak suretiyle itfa edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Soba İmalatında Kullanılan Lazer Makinesinin Amortisman Oranı Hk.

26.12.2016

48349025-105[315.2016/167728] – 99991

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Soba İmalatında Kullanılan Lazer Makinesinin Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu