Adi Şirketin Sermaye Şirketine Dönüşmesinde Kdv İade Alacağının Durumu.

Adi Şirketin Sermaye Şirketine Dönüşmesinde Kdv İade Alacağının Durumu.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

37009108-130[32-2014/3901]-13959

17.02.2017

Konu

:

Adi şirketin sermaye şirketine dönüşmesinde KDV iade alacağının durumu.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, adi ortaklık olarak faaliyetine devam eden işletmenizin 15/10/2014 tarihi itibari ile adi ortaklıktan limited şirkete nev’i değişikliğinin yapıldığı, ortaklığınız bilançosunda yer alan sonraki döneme devreden KDV nin limited şirketiniz tarafından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile ortaklık katma değer vergisi iade alacağının talep edilip edilmeyeceği ve KDV iade alacaklarının, limited şirketin vergi ve SGK prim borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Adi ortaklık sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 620-645 inci maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 620 nci maddesinde, adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. İki veya daha fazla gelir veya kurumlar vergisi mükellefinin, adi ortaklık kurmak suretiyle faaliyet göstermeleri halinde, ortaklıktan elde ettikleri karlar, hisseleri oranında gerçek kişilerin ticari kazancına veya şirketlerin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmektedir.

Öte yandan, Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan adi ortaklıkların devri ve nev’i değiştirmeleri ile ilgili olarak gerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda gerekse 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ayrıca, adi ortaklığınızın aktif ve pasifiyle bütün halinde bir sermaye şirketine devrolunması durumunda  mevcut  adi ortaklık  sona ermiş olacağından, söz konusu adi ortaklığın devir işleminin gelir ve kurumlar vergisi hükümlerine göre vergi ertelemesi müessesinden yararlanmak suretiyle yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, ortaklığa ait sonraki döneme devreden KDV’nin, limited şirket tarafından indirim konusu yapılması mümkün değildir. Diğer taraftan, adi ortaklığın iade hakkının ortaklar tarafından talep edilmesi mümkün olup, söz konusu iade alacağının limited şirketinizin vergi ve SGK borçlarına mahsubu mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Adi Şirketin Sermaye Şirketine Dönüşmesinde Kdv İade Alacağının Durumu.

17.02.2017

B.07.1.GİB.4.42.16.02-130[32-2014/3901]-13959

Top
Menu