Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hakkında.

Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv'den İstisna Olup Olmadığı Hakkında.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı    :  B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2452

Konu  :

………………BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………….

    

İlgi  : ……………. tarih ve ……………… sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Bankanız tarafından ……….. Üniversitesinden banka şube hizmet binası olarak, ………….. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ATM konulmak üzere taşınmaz kiralandığı belirtilerek bu işlemlerinin katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.    

KDV Kanununun 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’ye tabi olduğu, 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV’den müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, kamu idareleri, dernekler, vakıflar, belediyeler iktisadi işletme olmadıklarından bunlara ait gayrimenkullerin kiralanması işlemleri prensip olarak  KDV’den müstesnadır.

Ancak, kiralanan taşınmaz, bizatihi iktisadi işletme niteliğinde ise veya taşınmaza bağlı işletme hakkı v.b. hakların kiralanması söz konusu ise (kantin, çay ocağı, voli mahalli, dalyan, taş, kireç, kum, kömür ocaklarının kiralanması gibi) KDV Kanununun sözü edilen 17/4-d maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmeyen bu tür kiralama işlemleri KDV’ye tabidir.

Buna göre, Bankanızın …………… Üniversitesinden banka şube hizmet binası olarak kullanılmak üzere, ……….. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ise ATM konulmak üzere taşınmaz kiralaması işlemleri Kanunun 17/4-d maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Atm Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralaması İşlemlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hakkında.

24.06.2009

B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2452

Son Yorumlananlar
Top
Menu