İş Güvenliği Ve Uzmanlığı Eğitiminde Kdv Tevkifatı Hk.

İş Güvenliği Ve Uzmanlığı Eğitiminde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

65771276-2012/KDV-29-44

14/11/2012

Konu

:

İş Güvenliği ve Uzmanlığı eğitiminde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerine iş güvenliği uzmanlığı hizmeti vermekte olduğunuzu belirterek bu faaliyetiniz nedeniyle düzenlemiş olduğunuz faturalarınızda 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda Defterdarlığımızdan görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) sorumlu tutulmuş, kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ise söz konusu Tebliğin (3.2.) bölümünde sayılmıştır.

Buna göre, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sorumlu olarak belirlenmeyenlerin alımlarında kısmi tevkifat yapmaları mümkün bulunmadığı gibi Tebliğde sayılmayan hizmet ifalarında kısmi tevkifat uygulanması da söz konusu değildir.

Öte yandan, 27/10/2011 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre, işveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İş Sağlığa Güvenlik Birimi oluşturmakla ve bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

Buna göre, şirkenizce ilgili mevzuat çerçevesinde verilen iş güvenliği ve uzmanlığı eğitim hizmeti, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılmadığından, prensip olarak tevkifat uygulaması kapsamında bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu Tebliğin “(3.2.2.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler; (3.2.13.) bölümünde de belirlenmiş alıcılardan yalnızca 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara karşı ifa edilen ve Tebliğde ismen sayılmayan tüm hizmetler tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Bu çerçevede;

1) Belirlenmiş alıcılara herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde vereceğiniz eğitim hizmetleri, bedeli ayrıca belirlenmek ve KDV dahil tutarı 1.000 TL’yi aşmak kaydıyla Tebliğin (3.2.2.) bölümüne göre (9/10) oranında,

2) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara vereceğiniz eğitim hizmetleri ise yukarıdaki 1 inci madde kapsamına girmemesi kaydıyla Tebliğin (3.2.13.) bölümüne göre (5/10) oranında

tevkifata tabi tutulacak, bu iki durum söz konusu değil ise Şirketinizce verilen iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İş Güvenliği Ve Uzmanlığı Eğitiminde Kdv Tevkifatı Hk.

14.11.2012

65771276-2012/KDV-29-44

Top
Menu