Liman İnşasında Kullanılmak Üzere Teslim Edilecek Dolgutaşı Malzemesinin Kdv Kanununun 13/ E Maddesi Kapsamında İstisna Olup Olmayacağı Hk.

Liman İnşasında Kullanılmak Üzere Teslim Edilecek Dolgutaşı Malzemesinin Kdv Kanununun 13/ E Maddesi Kapsamında İstisna Olup Olmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/56-62

10/03/2012

Konu

:

Liman inşasında kullanılmak üzere teslim edilecek dolgutaşı malzemesinin KDV kanununun 13/ e maddesi kapsamında istisna olup olmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, taş ocağı işletmesi faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, … Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye liman inşaatı ve genişletilmesi amacıyla KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında dolgu taşı teslim ettiğiniz belirtilerek, söz konusu madde kapsamında istisnadan yararlanıp yararlanmayacağınız ile bu işten dolayı yüklenilen katma değer vergisinin firmanıza iade edilip edilemeyeceği hususunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

            KDV Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, istisna uygulanmasının usul ve esasları ise 93, 96 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.

            93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.3.) bölümünde;

            – İstisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerektiği belirtilmiş, mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iş makinesi, enerji gibi mal alımları ile inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği,

            – Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan mükellefler, bu işlerin yapımı esnasında kullanacakları mal alımlarında, yaptıran mükellefler ise inşaat taahhüt işlerinde vergi dairesinden temin ettikleri istisna belgesinin işletme yetkililerince mühür (kaşe) ve imza tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini satıcılara/yüklenicilere verecekleri

            açıklanmıştır.

            Aynı Tebliğin ” 1.5. İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır” başlıklı bölümünde; istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmayacağı ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanacağı, KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem yapılacağı belirtilmiştir.

            Buna göre; liman inşası ve genişletilmesi amacıyla söz konusu dolgu taşı malzemesinin istisna belgesi sahibi mükellefe şirketinizce teslimi KDV Kanununun 13/e maddesi hükmü uyarınca katma değer vergisinden istisna tutulacaktır.

            Bu durumda, istisna kapsamına giren teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenmiş olduğunuz vergiler, indirim yoluyla telafi edilememesi halinde satıcı veya yüklenici konumundaki şirketinize nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Şirketinizce istisna kapsamındaki işlemlerin beyan edildiği dönem beyannamenize; iade talep dilekçesi ve firmanıza verilen istisna belgesinin bir örneğini, istisna kapsamındaki satışlara ait yüklenilen vergi tablosunu, istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek katma değer vergisi ve istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi eklenecek olup, söz konusu belgelerin ibrazında “Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı 60 No.lu KDV Sirkülerinin (6.2.) bölümünde yer alan açıklamaların dikkate alınacağı tabiidir.

            İade talebiniz, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ihracat istisnasından doğan katma değer vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacak olup, iade için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmeniz durumunda da ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Liman İnşasında Kullanılmak Üzere Teslim Edilecek Dolgutaşı Malzemesinin Kdv Kanununun 13/ E Maddesi Kapsamında İstisna Olup Olmayacağı Hk.

10.03.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/56-62

Top
Menu