Miadı Dolan İlaçların İmhası Hk.

Miadı Dolan İlaçların İmhası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Miadı Dolan İlaçların İmhası Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2-382–90

10/11/2011

Konu

:

MİADI DOLAN İLAÇLARIN İMHASI

          İlgide kayıtlı özelge talebinizde; Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuz, stoklarınızdaki miadı dolan, bozulan, ekonomik değerini kaybeden ilaçların, Sağlık İl Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü nezdinde imha edileceğini belirtilerek, imha edilecek ilaçların alış faturalarında gösterilen katma değer vergisi ve mal bedelinin indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ‘Safi Kurum Kazancı’ başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ‘İndirilecek Giderler’ başlıklı 40/1 inci maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘Kıymeti Düşen Mallar’ başlıklı278 inci maddesinde; “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir.” hükmü ile, ‘Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti’ başlıklı 267 nci maddesinde, emsal bedelin, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olduğu, emsal  bedelin sıra ile anılan maddedeki esaslara göre tayin olunacağı, söz konusu bedelin ortalama fiyat ve maliyet bedeli esasına göre belli edilememesi halinde ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edileceği hükme bağlanmıştır.         

            Bu itibarla, son kullanım tarihi geçmiş, hasar görmüş, miadı dolmuş, bozulmuş, ekonomik değerini kaybetmiş, insan sağlığını tehdit eden ilaçların, takdir komisyonunca takdir edilecek emsal bedeli ile malların maliyet bedeli arasındaki tutarının stok maliyetinden indirilerek dönem kazancının tespitinde gider olarak yazılması mümkündür.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 30/c maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

            113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “E- Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem” başlıklı bölümünde, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

            Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 60 No.lu KDV Sirkülerinin 8.1.3.1. bölümünde, Sağlık Bakanlığınca kullanımının yasaklanması nedeniyle imha edilen ilaçlar ile kullanım süresi içinde formül hatası bulunan, miadının dolması veya hasar görmesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş, üretimden kalkmış, insan sağlığını tehdit eden ilaçlar için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı açıklanmıştır.

            Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; stoklarınızdaki miadı dolan, bozulan, ekonomik değerini kaybeden ilaçlar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan, bu ilaçların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu ilaçların, Sağlık İl Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü nezdinde imha edilecek olması bu durumu değiştirmemektedir.

            Diğer taraftan zayi olan mallara ait yüklenilen KDV, gelir veya kurumlar vergisi mevzuatı çerçevesinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Miadı Dolan İlaçların İmhası Hk.

10.11.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2-382–90

Top
Menu