Yurt Dışında Bulunan Firmaya Kesilecek Franchising Faturasında Kdv Ve Sözleşmeden Doğan Damga Vergisi

Yurt Dışında Bulunan Firmaya Kesilecek Franchising Faturasında Kdv Ve Sözleşmeden Doğan Damga Vergisi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

21152195-010.01-5462

20.02.2017

Konu

:

Yurt dışında bulunan firmaya kesilecek franchising faturasında KDV ve sözleşmeden doğan damga vergisi

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışında bulunan yabancı bir firmaya kesilecek olan franchising faturasında KDV olup olmayacağı ile sözleşmeden doğan damga vergisi konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

– 4/1 inci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu,

– 6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerektiği,

– 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların verginin mükellefi olduğu,

– 11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Hizmet ihracına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2. Hizmet İhracı) başlıklı bölümünde;

“3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

– Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

– Hizmetten yurtdışında faydalanılması, gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.     

Diğer yandan franchising; isim, marka, imtiyaz hakkının bir bedel karşılığında kullandırılması olup, taraflar arasında bir sözleşme çerçevesinde uzun dönemli ve sürekli bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır.

Buna göre; yurtdışında bulunan yabancı firmaya verilecek olan franchising hizmetinin, yurtdışındaki müşteri için yapılması, hizmetten yurtdışında faydalanılmasının yanı sıra yukarıda sayılan diğer şartların da birlikte gerçekleşmesi halinde hizmet ihracı kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Aksi takdirde; yurt dışında mukim firmanın söz konusu hizmetten Türkiye’de faydalanması durumunda KDV Kanununun genel esasları kapsamında katma değer vergisine tabi tutulacağı tabiidir.

Öte yandan, özelge talep formu ekinde somut olaya ilişkin tarafınızca düzenlemiş sözleşme örneği bulunmadığından damga vergisi yönünden değerlendirme yapılamamıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Bulunan Firmaya Kesilecek Franchising Faturasında Kdv Ve Sözleşmeden Doğan Damga Vergisi

20.02.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-010.01-5462

Son Yorumlananlar
Top
Menu