Ar-ge Projesinde Çalıştırılan Personele İlişkin Stopaj Teşviki İle Geçmişte Sehven Faydalanılmayan Kısmın İadesi Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[61-2012/282]-1982

26/06/2012

Konu

:

Ar-Ge projesinde çalıştırılan personele ilişkin stopaj teşviki ile geçmişte sehven faydalanılmayan kısmın iadesi

İlgide kayıtlı özelge talep formundan, … Vergi Dairesinin … vergi numaralı mükellefi olarak 1 yıldır KOSGEB tarafından desteğe uygun görülen Ar-Ge ve yenilik projenizi sürdürmekte olduğunuz, projenizin ilk 6 ayında 4 tam zamanlı Ar-Ge Mühendisi, bugün ise 2 tam zamanlı Ar-Ge Mühendisi istihdam etmekte olduğunuz belirtilerek, 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı ve sigorta primi teşvikinden hangi personelinizin faydalanmasının mümkün olduğu ile bu teşvikten faydalanması mümkün olan personel için geçmişte faydalanılmayan dönemlerde yapılan fazla ödemelerin bundan sonraki ödemelerden mahsubu yoluyla iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmakta olup, konuyla ilgili Başkanlığımız görüşleri aşağıdaki gibidir.

Bilindiği üzere, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında; “Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun, “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; “(1) Bu Kanunun uygulamasında;

 f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

 1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

 2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 5838 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 75 inci madde de; “31/12/2013 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu 5746 sayılı Kanun Genel Tebliğinin  “3.1. Uygulama Esasları” başlıklı bölümünde; “5746 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 (elli) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur. Bu nedenle, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, Ar-Ge ve yenilik projenizde çalışan Ar-Ge Mühendislerinizin diğer teşvik hükümlerine de uyulması şartıyla Ar-Ge personeli olarak değerlendirileceği ve teşvikten faydalanabileceği tabiidir. Ancak, teşvikten faydalanması mümkün olan personeliniz için geçmişte faydalanılmayan dönemlerde yaptığınız ödemelerinin bundan sonraki dönemlerde mahsubu yoluyla iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, sosyal güvenlik prim ödemelerine ilişkin teşvik hükümleri hakkında Başkanlığımızca görüş verilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hususun Sosyal Güvenlik Kurumundan sorulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ar-ge Projesinde Çalıştırılan Personele İlişkin Stopaj Teşviki İle Geçmişte Sehven Faydalanılmayan Kısmın İadesi Hk.

26.06.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[61-2012/282]-1982

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ar-ge Projesinde Çalıştırılan Personele İlişkin Stopaj Teşviki İle Geçmişte Sehven Faydalanılmayan Kısmın İadesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu