Bedelsiz Yapılan Dergi Tesliminde Belge Düzeni Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

31977385-105[229 – ………./…..]-26

05/03/2013

Konu

:

Tanıtım amaçlı dergi tesliminde belge düzeni

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, … ve … dergisi çıkarmak istediğiniz, her iki ayda bir ortalama … adet dergi basmayı hedeflediğiniz, derginin bilinirliğini artırmak amacıyla hiçbir ticari getirisi olmadan tespit edilen bazı … kişi ve kurumlara dergilerin elden teslim edileceği, dergilerin üzerinde “bedelsizdir” ibaresinin bulunacağı ve bedelsiz dağıtılacağı belirtilerek, bedelsiz teslim yapıldığından dolayı herhangi bir belgenin düzenlenip düzenlenmeyeceği ve belge düzenlenmemesi durumunda dergilerin stoktan çıkışının nasıl yapılacağı konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229 uncu maddesine göre, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

            Aynı Kanunun 230 uncu maddesinin 5 inci bendinde;”Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,  (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

            Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)”  hükmüne yer verilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

            2/1 inci maddesinde; teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

            3/a maddesinde;  Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin de teslim sayılacağı,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Numune mal teslimlerine yönelik 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre; firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Ana malın bütün, özelliklerini taşımakla birlikte, satışa konu edilemeyecek bir miktarla sınırlı olan ve üzerinde “Numunedir, parayla satılmaz, vb.” ibareleri taşıyan bu mallar, işletmede tüketilmemekle birlikte ayni pazarlama gideri özelliğini taşıdığından, bu malların bedel alınmaksızın teslimi de eşantiyonlarda olduğu gibi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi ve herhangi bir bedel tahsil edilmemesi (Numunedir, parayla satılmaz, vb. ibareler taşıması) şartlarıyla tanıtım amacıyla yapılan dergi teslimleri için katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Ayrıca, bu ürünlerin bedelsiz olarak teslimi ticari bir mal hareketine konu olmaması nedeniyle stok çıkış işlemleri için fatura düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.

            Buna göre; … ve … dergisi yayını faaliyetinde bulunan şirketiniz tarafından derginin bilinirliğini artırmak amacıyla bazı kişi ve kurumlara bedelsiz dağıtılan ve yukarıda yer alan hususlar doğrultusunda numune olarak kabul edilen ürünler için bu malların numune olduğuna dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bedelsiz Yapılan Dergi Tesliminde Belge Düzeni Hk.

05.03.2013

31977385-105[229 – ………./…..]-26

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bedelsiz Yapılan Dergi Tesliminde Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu