Parça Parça Teslim Edilen Kapı İmalatı Ve Montajı İşinin Yıllara Sari Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84098128-125[15-2012/1]-129

06/03/2013

Konu

:

Parça parça teslim edilen kapı imalatı ve montajı işinin yıllara sari olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz, dilekçe ve eklerinde; şirketinizin ahşap kapı imalatı ve montajı işi ile iştigal ettiği, … Konut Yapı Kooperatifi ile 14 bağımsız blok inşaatın iç kapı satışı ve montajı konusunda anlaşmaya varıldığı, her blok inşaatın ayrı ada parselde mevcut olduğu ve her blok binanın kaba inşaatı bittiğinde biten bloğa ait kapıların şirketinize ait atölyede imalatının yapılarak montajının da kendi işçileriniz tarafından 3-4 gün içerisinde gerçekleştirildiği, bunu takiben faturasının yasal süresi içinde kesildiği, ayrıca geçici kabul tutanağı düzenlenmediği ve montajı biten blokla ilgili, işverenin personelleri tarafından teknik kontroller yapıldıktan sonra fatura ödemesinin yapıldığı belirtilerek, söz konusu işe ait bağımsız her bloğun tesliminde kesilen faturaların cari dönemin kar/zararına dahil edilmesi, dolayısıyla kapı teslimatının yıllara sari inşaat olarak değerlendirilmemesi ve faturalarda %3 oranında vergi tevkifatının yapılmaması hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir” hükmü yer almaktadır.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

            Aynı Kanunun “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

            Ayrıca, 5 sıra no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri uygulaması” başlıklı bölümünde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü çerçevesinde inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebilecek işler belirtilmiş olup, çelik kapı imalatı ve montajı da bu kapsamda yer almıştır.

            Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; anılan fıkranın (a) bendinde de Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de vergi kesintisi oranı %3 olarak belirlenmiştir.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ekindeki sözleşmenin incelenmesinden, proje kapsamında yer alan 14 adet bloğa ait ahşap kaplamalı iç kapı, salon giriş kapısı, ahşap kaplamalı süpürgelik uygulamalarının iş programında tanımlanan tarihlere uygun olarak anahtar teslimi yapılacağı, işe başlamanın sözleşme ve eklerinin imzalanarak yürürlüğe girmesi ile gerçekleşeceği, bir bloğa ait sözleşme kapsamındaki tüm uygulamaların tamamlanmasının ardından hak edişlerin yapılacağı, geçici ve kesin kabule ait şartların yer aldığı 11. maddede yer teslimi yapılan alanlarda montajın bitiminden sonra her iki tarafın yetkilileri arasında uygulama teslim tutanağı imzalanacağı, işin kesin kabulüne kadar sözleşme konusu tüm imalat ve işçiliklerin teknik sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu, ayrıca 11.09.2009 tarihli sözleşmeye ek olarak düzenlenen sözleşme ile süre sınırlamasının kaldırıldığı taahhüt altına alınmış olup, ilgi (b) de kayıtlı dilekçenizde ise, montaj için sevk edilen kapıların faturasının sevk tarihi itibariyle yasal süre içinde düzenlendiği, ayrıca geçici kabul yapılmadığı belirtilmiştir.

            Bu itibarla; söz konusu işin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi halinde, işin tamamına ilişkin geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi suretiyle kâr veya zararın o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesi ile beyan edilmesi, ayrıca söz konusu işe ait olarak işveren tarafından yapılan hakediş ödemeleri üzerinden  %3 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesi rica ederim.

                                                                                    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Parça Parça Teslim Edilen Kapı İmalatı Ve Montajı İşinin Yıllara Sari Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

06.03.2013

84098128-125[15-2012/1]-129

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Parça Parça Teslim Edilen Kapı İmalatı Ve Montajı İşinin Yıllara Sari Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu