Tcdd Ye Ait Malın Taşınması Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmeyeceği Hk.
    

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.230-59

31/12/2010

Konu

:

TCDD’ye ait malın taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (… Müdürlüğü)’ne ait ve halihazırda TCDD’ nın muhtelif istasyonlarında bulunan çeşitli malların depo sahasına nakliye işlerini ihale ile üstlendiğinizi ve sözleşme gereği bu işin … tarafından yerine getirileceğini ifade ederek, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait söz konusu malların taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda bilgi talep etmektesiniz.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcısı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcısının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Aynı Kanunun  240 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde ise “Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için 209’uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar…” hükmü yer almaktadır.

Madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir. Buna göre, mal sevkiyatı yapan veya yaptıran alıcı veya satıcıların sevk irsaliyesi, ücret karşılığında eşya nakledenlerin ise taşıma irsaliyesi düzenlemeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait malların (ray, beton traversler ve makas) depo sahasına taşınması işi dolayısıyla malların taşıma işini ücret karşılığında ifa edecek kişinin sevk irsaliyesi düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır.  Ancak taşınan mallar için taşımayı yapan kişi tarafından Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesi hükmüne göre taşıma irsaliyesi düzenleneceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tcdd Ye Ait Malın Taşınması Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmeyeceği Hk.

31.12.2010

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.230-59

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tcdd Ye Ait Malın Taşınması Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu