Üniversite Ve Dernek Arasında Yapılan Protokol Çerçevesinde İnşaa Edilecek Fakülte İçin Yapılacak Bağış Ve Yardımların İndirilmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversite Ve Dernek Arasında Yapılan Protokol Çerçevesinde İnşaa Edilecek Fakülte İçin Yapılacak Bağış Ve Yardımların İndirilmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010-KVK:2-2-3

11/05/2010

Konu

:

BAĞIŞ

        İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Üniversitesi ve … arasında yapılan protokol ile dernek tarafından yaptırılacak ve bittikten sonra üniversiteye devredilecek olan fakülte binasının inşaatı için, inşaatı yapacak derneğe makbuz karşılığı veya banka aracılığıyla bağış yapılması halinde, söz konusu bağış bedelinin Kurumlar Vergisi açısından gider yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

        Bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetindebulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5 ‘ine kadar olan kısmının; ve (ç) bendinde de, (c) bendinde sayılın kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

       Konu ile ilgili olarak 1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2 Bağış ve yardımlar” başlıklı  de konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

        Öte yandan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5904 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin (b) fıkrasında,

        “Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.

        Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.”

        hükmü yer almaktadır.

       Ayrıca, 1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.6 Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar” başlık bölümünde,

      “5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerineyapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.”

      denilmiştir.

     Bu hükümlere göre, doğrudan dernek veya vakfa yapılan bir bağışın Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ç maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bahse konu bağışların da kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

     Ancak, çeşitli dernek ve vakıflar ile kamu idareleri arasında imzalanan protokoller uyarınca yapılan okul inşasına ilişkin organizasyon çerçevesinde bahse konu dernek ve vakıflara doğrudan okul inşası harcamalarını finanse etmek şartıyla makbuz mukabili yapılan bağış ve yardımlar anılan Kanununun 10/1-ç maddesi çerçevesinde değerlendirilebilecektir. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince bu kapsam da yapılacak bağış ve yardımların şartlı bağış olması, doğrudan dernek veya vakıflarca tasarruf edilmeyip ilgili protokol uyarınca bağış yapılacak kamu idaresinin gözetim ve denetimi altında harcanmasının gerekeceği tabiidir.

      Buna göre, söz konusu dernek ile üniversite arasında imzalanan bir protokolün bulunması, yapılan bu protokol uyarınca oluşturulan yüksekokul inşasına ilişkin organizasyon çerçevesinde anılan derneğe gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince okul inşası harcamalarını finanse etmek için şartlı olarak makbuz karşılığında nakdi bağış yapılması, yapılan bağışların o işle ilgili olarak açılan hesaba yatırılması, açılan bu hesabın da sadece yapılacak o işle ilgili olarak kullanılması durumunda yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Söz konusu şartların bulunmaması durumunda ise indirim yapılamayacağı tabiidir.

      Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversite Ve Dernek Arasında Yapılan Protokol Çerçevesinde İnşaa Edilecek Fakülte İçin Yapılacak Bağış Ve Yardımların İndirilmesi Hk.

11.05.2010

B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010-KVK:2-2-3

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Üniversite Ve Dernek Arasında Yapılan Protokol Çerçevesinde İnşaa Edilecek Fakülte İçin Yapılacak Bağış Ve Yardımların İndirilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu