Zihinsel Engellilerin Araç Alımında Ötv Kanunu 7/2. Md. Kapsamında İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanmayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

96620903-135[7/2-2013/5]-51

22/07/2013

Konu

:

Zihinsel Engellilerin araç alımında ÖTV Kanunu 7/2. md. kapsamında istisna uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı.

            İlgide kayıtlı  özelge talep formunuzdan, bakımı tarafınızdan yapılan kardeşiniz … ‘ın … Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen  … tarih ve … sayılı raporu bulunduğu, rapora göre %70 oranında  zihinsel ruhsal davranışsal bozukluk  (IQ 35-49 Orta Mental Reterdasyon) tanısı konulduğu, araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 7/2 nci maddesinde yer alan malul ve engellilere ilişkin istisna hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacağı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2 nci maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

            Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin düzenleme ve açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.2.1.) bölümü ile 5 ve 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerlerinde yapılmıştır.

            Bu bağlamda, “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği satıcıya ibraz edilmek suretiyle, sakatlık derecelerinin %90 veya daha fazla olduğunu tevsik eden malul ve engelliler, başkaca bir şart aranmaksızın Kanunun 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmak suretiyle, yine aynı maddede belirtilen araçların ÖTV’siz olarak ilk iktisabını yapmaları mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi %90’ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanılabilmesi için ise;

            – alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu,

            – “H” sınıfı sürücü belgesine sahip olma,

            – araçta sakatlığa uygun özel tertibat yaptırma

            şartları aranılmaktadır.

            Bahse konu uygulamada, sakatlık derecesi %90’ın altında olanlar bakımından, hareket ettirici aksam olarak aracın debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Sakatlık derecesi %90’ın altında olanların gaz, fren,debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamamaktadır.

            Dolayısıyla, sakatlık derecesi %90’ın altında olan malul ve engellilerin bahse konu istisna uygulaması kapsamında araç alımları için öncelikle malul ve engellilik durumlarının aracın hareket ettirici aksamında (debriyaj, fren veya gaz pedalı ile vites kolu) sabitlenmiş hareket ettirici tertibat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olması gerekmektedir.

            Buna göre, engellilik oranı %70 olan kardeşinizin engellilik durumu, aracın hareket ettirici aksamında (debriyaj, fren veya gaz pedalı ile vites kolu) sabitlenmiş hareket ettirici özel tertibat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığından ve “H” sınıfı  sürücü belgesine de sahip olmadığından mevcut mevzuat uyarınca Kanununun 7/2 nci maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Zihinsel Engellilerin Araç Alımında Ötv Kanunu 7/2. Md. Kapsamında İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanmayacağı Hk.

22.07.2013

96620903-135[7/2-2013/5]-51

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Zihinsel Engellilerin Araç Alımında Ötv Kanunu 7/2. Md. Kapsamında İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu