Libya’da Yapılacak Olan Endüstriyel Yer Uygulama Malzemelerinin Tedariki Ve Döşeme İşinin Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Hk.

Libya’da Yapılacak Olan Endüstriyel Yer Uygulama Malzemelerinin Tedariki Ve Döşeme İşinin Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Libya'da Yapılacak Olan Endüstriyel Yer Uygulama Malzemelerinin Tedariki Ve Döşeme İşinin Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-869

05/03/2012

Konu

:

Libya’da yapılacak olan endüstriyel yer uygulama malzemelerinin tedariki ve döşeme işinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından durumu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Libya’da yapılacak olan endüstriyel yer uygulama malzemelerinin tedariki ve döşenmesi işinin Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında istisnaya konu edilip edilemeyeceği hususunda görüşümüz talep edilmektedir. 

            I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, “Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi GenelTebliğinin “5.9. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna” başlıklı bölümünde;

            “Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

            …

            Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

            …

            Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir…”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde, “Yapım” tanımına yer verilmiştir. Buna göre yapım tanımı: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.

            Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından Libya’da yapılacak endüstriyel yer uygulama malzemelerinin tedariki ve döşenmesi işi inşaat işi kapsamında olup, bu iş karşılığında sağladığınız kazançların Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre kurumlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

            II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;          

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’ de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,          

            – 6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’ de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’ de faydalanılmasını ifade ettiği,             

            hüküm altına alınmıştır.         

            60 No.lu KDV Sirkülerinin “1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler” başlıklı bölümünde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işlerinin Türkiye’de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye’de faydalanılmadığından KDV’nin konusuna girmediği belirtilmiştir.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından Libya’da ifa edilen endüstriyel yer uygulama malzemelerinin tedariki ve döşenmesi işi, yurt dışında gerçekleştirildiğinden ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından, verilen bu hizmet nedeniyle KDV hesaplanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Libya’da Yapılacak Olan Endüstriyel Yer Uygulama Malzemelerinin Tedariki Ve Döşeme İşinin Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Hk.

05.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-869

Top
Menu