Maden Çıkarma İşlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Maden Çıkarma İşlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1446

27/08/2011

Konu

:

Maden çıkarma işlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın …   maden ocağının üretime geçebilmesi için yapılacak işler dahil olmak üzere maden çıkarma işini yaptığınız belirtilmekte olup firmanızın düzenleyeceği faturalarda Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91, 95, 99, 104, 107 ve 108  Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ve 41 No.lu KDV Sirküleri ile tevkifat yapacak kurum ve kuruluşlar, tevkifat yapılacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmış olup, 95 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (5/1) bölümü ile tevkifat yapacak kuruluşlara “hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler” de eklenmiştir.

            91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; “Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı (A/5-a) bölümünde;

            “Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.

            Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.” denilmektedir.

            Buna göre, maden üretiminin yapılabilmesi için gerekli olan tünel delme ve patlatma, maden yeraltı havalandırma, aydınlatma, yer altı enerji nakil hattı kurulması, yer altı delici hava borularının döşenmesi, cevherin stoklanması, akaryakıt temini, ocaklara ulaşım, yol bakımı, stok sahasının düzenlenmesi, işçilerin ihtiyaçlarının karşılanması, v.b işler ile birlikte yapılan maden çıkartma işleri, yapım işleri kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu işleme ait bedeller üzerinden hesaplanacak KDV, işi veren firmanın 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlardan olması halinde 1/6 oranında tevkifata tabi tutulacak, aksi halde tevkifat uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Maden Çıkarma İşlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

27.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1446

Top
Menu