Mahkeme Kararı İle Ödenmesine Hükmedilen Eksik Yapılan Hakediş Tutarı İle Fiyat Farkının Vergisel Durumu

Mahkeme Kararı İle Ödenmesine Hükmedilen Eksik Yapılan Hakediş Tutarı İle Fiyat Farkının Vergisel Durumu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

27575268-105[229-2015-269]-466984

23.11.2017

Konu

:

Mahkeme kararı ile ödenmesine hükmedilen eksik yapılan hakediş tutarı ile fiyat farkının vergisel durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında “… Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” kapsamında sözleşme imzalandığı, söz konusu işin yapımı devam ederken meydana gelen depremler sonrası idarenin binanın durumunu mahkeme kanalı ile tespit ettirip tasfiye kabul tutanağı düzenlediği, ancak imalat miktarı ve fiyatlandırmasının hatalı ve eksik yapıldığı iddiasıyla ilgili idare aleyhine dava açtığınız, dava sonucunda mahkemenin şirketiniz lehine karar vererek eksik yapılan hakediş tutarı ve fiyat farkının tarafınıza ödenmesine hükmettiği belirtilerek, mahkeme kararı ile ödenmesine hükmedilen bedele ilişkin tarafınızca fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenmesi halinde idarenin KDV tevkifatı uygulayıp uygulamayacağı ve tevkifat tutarının beyan edilip edilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

I -Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu açıklanmıştır.

Anılan Kanunun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile şirketiniz arasındaki dava sonucunda mahkemece tarafınıza yapılmasına hükmedilen ödemeler (hakediş tutarı, fiyat farkı vb.) için fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

II -Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği,

hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

Buna göre, Şirketinizce T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na açılan dava sonucunda mahkemece tarafınıza yapılmasına hükmedilen ödemeler (hakediş tutarı, fiyat farkı) katma değer vergisine tabi olup, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yapılan “Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım işi” yapım işi kapsamında değerlendirileceğinden 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mahkeme Kararı İle Ödenmesine Hükmedilen Eksik Yapılan Hakediş Tutarı İle Fiyat Farkının Vergisel Durumu

23.11.2017

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229-2015-269]-466984

Top
Menu