Rıhtıma Onarım İçin Gelen Yabancı Bayraklı Gemilerden Muafiyet Yazısı İstenilip İstenilmeyeceği Hk.

Rıhtıma Onarım İçin Gelen Yabancı Bayraklı Gemilerden Muafiyet Yazısı İstenilip İstenilmeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Rıhtıma Onarım İçin Gelen Yabancı Bayraklı Gemilerden Muafiyet Yazısı İstenilip İstenilmeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-853

05/03/2012

Konu

:

Rıhtıma onarım için gelen yabancı bayraklı gemilerden muafiyet yazısı istenilip istenilmeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, rıhtımınıza gelen gemilere palamar (bağlama ve rıhtım kirası) ve rıhtım hizmetleri (gemiye elektrik ve merdiven verme) verdiğiniz belirtilerek bu hizmetlerden faydalananlardan Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesi uyarınca istisna belgesi ya da herhangi bir muafiyet yazısı aranıp aranmayacağı ve gemiler yabancı bayraklı olmakla birlikte işletmecilerinin Türk olmasının istisna uygulamasına engel olup olmayacağı ile yabancı işletmecilere ait yabancı bayraklı gemilerin KDV muafiyeti ile ilgili görüş sorulmaktadır.

             KDV   Kanunun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiş, 12/1 inci maddesi ile bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.    

            Aynı Kanunun 13/b maddesinde ise deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

             15, 87 ve 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

              87 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B/1 bölümünde;

            “1.KDV Kanununun 13/b maddesiyle deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

             İstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.

              Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.”

               açıklamasına yer verilmiştir.

               Buna göre, Kooperatifinizce limandaki rıhtımda deniz taşıma araçlarına verilen palamar ve rıhtım hizmetleri (merdiven verme) KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV den istisna olup söz konusu hizmetleri alan firma veya şahıslardan herhangi bir muafiyet yazısının ibrazı istenilmemektedir. Ancak, rıhtımınıza gelen deniz taşıma araçlarına yapmış olduğunuz elektrik teslimlerinin KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kanunun 13/b maddesi kapsamında hizmet verilen geminin yabancı bayraklı ve işleticilerinin (hizmeti alan) de yabancı uyruklu veya Türk olması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

             Diğer taraftan, Kooperatifinizce yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışına sefer yapan yerli gemilere elektrik teslimi Kanunun 11/1-a maddesine göre mal ihracatı kapsamında KDV den istisna olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Rıhtıma Onarım İçin Gelen Yabancı Bayraklı Gemilerden Muafiyet Yazısı İstenilip İstenilmeyeceği Hk.

05.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-853

Son Yorumlananlar
Top
Menu