Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Konaklama, İaşe Ve Taşıma Hizmetini Kapsayan Toplam Bedel Üzerinden Kdv Hesaplanacağı

Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Konaklama, İaşe Ve Taşıma Hizmetini Kapsayan Toplam Bedel Üzerinden Kdv Hesaplanacağı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[14012-2014/3]-168

18/02/2015

Konu

:

Uzmanlık eğitimi kapsamında konaklama, iaşe ve taşıma hizmetini kapsayan toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz ile Sivas Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında 13/12/2013 tarihinde Afganistan Polisi Değerlendirme Kurulu Personeli adaylarına yönelik 2 grup halinde düzenlenecek uzmanlık eğitimi kapsamında toplam 91 kişinin Ankara, İstanbul ve Konya’da 4 hafta süreli konaklama, iaşe ve taşıma hizmetlerinin sağlanması işlerini kapsayan bir sözleşme imzalandığı, sözleşme şartlarına göre Afganistan’dan gelerek eğitime katılacak olan tüm personelin havayolu ve karayolu ile taşınmaları ayrıca ilgili illerdeki konaklamaları ve iaşelerinin şirketiniz tarafından karşılandığı belirtilerek; şirketiniz tarafından sözleşme hükümleri yerine getirildikten sonra düzenlenen faturanın ilgili idareye teslim edildiği ancak idare tarafından havayolu ile taşıma kalemine ait uçak biletlerinin yabancı havayolu firmasından KDV ödenmeden alındığı gerekçesiyle söz konusu kısmın KDV’den istisna tutulması gerektiği belirtilerek faturanın kabul edilmediğinden bahisle Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

             -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olduğu,

             -4 üncü maddesinde hizmetin; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

             -6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

             hükümlerine yer verilmiştir.

             Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşmenin incelenmesi neticesinde, sözleşme konusu işin, Afganistan polisi değerlendirme kurulu personeli adaylarına yönelik düzenlenecek uzmanlık eğitimi kapsamında konaklama, iaşe ve taşıma hizmetini kapsadığı anlaşılmış olup, söz konusu iş nedeniyle düzenlenecek faturada sunmuş olduğunuz hizmete ait bedelin tamamı üzerinden katma değer vergisinin hesaplanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Konaklama, İaşe Ve Taşıma Hizmetini Kapsayan Toplam Bedel Üzerinden Kdv Hesaplanacağı

18.02.2015

84974990-130[14012-2014/3]-168

Top
Menu