Yılda 1-2 Ay Faaliyet Gösterilmesi Halinde Kdv Beyan Dönemi Hk.

Yılda 1-2 Ay Faaliyet Gösterilmesi Halinde Kdv Beyan Dönemi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-97-51

27/10/2011

Konu

:

Yılda 1-2 ay faaliyet gösterilmesi halinde KDV Beyan Dönemi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünde silaj makinesi ile mısır biçme işine 16/6/2011 tarihinde başladığınızı, faaliyetinizin yılda 1- 2 ay gibi kısa bir süre olduğunu ve farklı illerde çalışacağınızı belirterek, KDV beyannamelerinizi aylık dönemler halinde mi yoksa üçer aylık dönemler halinde mi vermeniz gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 39/1 inci maddesinde, katma değer vergisinde vergilendirme döneminin, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleri olduğu, ancak, Maliye Bakanlığının mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olduğu,

            – 40 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasında, katma değer vergisinin, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacağı; 3 numaralı fıkrasında ise herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükelleflerin de beyanname vermek mecburiyetinde oldukları,

            – 41 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV  beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın  yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları

            hükme bağlanmıştır.

            KDV Kanunun 39/1 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden yayımlanan 14 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B bölümünde, gerçek usulde vergilendirilen bütün KDV mükellefleri için vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir.

            Buna göre, takvim yılının bir aylık dönemi olarak belirlenen her bir vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesini izleyen ayın 24 üncü günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine vermeniz gerekmekte olup, vergiye tabi işlemlerinizin bulunmadığı dönemler için de beyanname vereceğiniz tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yılda 1-2 Ay Faaliyet Gösterilmesi Halinde Kdv Beyan Dönemi Hk.

27.10.2011

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-97-51

Top
Menu