Ciro Pirimi Ve Satıştan İade Halinde E-fatura Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1410

02/09/2013

Konu

:

Ciro pirimi ve satıştan iade halinde e-fatura uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun 2011 yılı brüt satış hasılatının 18.490.578,15 TL olduğu, 2011 yılında … kırtasiye ürünleri satışı yapıldığı, … 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden olduğu, adı geçen firmanın belli bir ciroyu geçmesi sebebiyle kurumunuz tarafından ciro primi ödemesi yapıldığı, karşılığında tarafınıza ciro primi faturasının düzenlendiği, ayrıca satışı yapılan ürünlerin çeşitli sebeplerle kurumunuza iadesi dolayısıyla adı geçen şirket tarafından kurumunuza iade faturası düzenlendiği söz konusu faturaların satıştan iade olarak kayıtlarınıza alındığı, 2011 yılında … mal alışınızın bulunmadığı, ilgili firma tarafından kurumunuza düzenlenen faturaların ciro primi ve ürün iadeleri ile ilgili olduğu belirtilerek; kurumunuzun elektronik defter ve elektronik fatura uygulaması zorunluluğu bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, 229 uncu maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, aynı Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

          Konuya ilişkin olarak yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amaçlanmıştır.

            Bu kapsamda anılan Tebliğin “3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “3.1.Kapsama Giren Mükellefler”  başlıklı bölümünde;

            “3.1.1.Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter  tutma ve elektronik fatura uygulamasına  dahil olma zorunluluğu  getirilmiştir.

            a) 4/12/2003 tarihli  ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011  tarihi itibariyle asgari  25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            b) 6/6/2002  tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,”

            “3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde;

“3.2.1.  3.1.  bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

            a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)

            b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı  (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

            içerisinde geçmeleri zorunludur.”  açıklamasına yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 58 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama yapılmış olup, “2. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1.1 bölümünün ‘a’ ve ‘b’ maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar” başlıklı bölümünde de;

            “… 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

            Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları bulunan mükellefler Genel Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir.

             Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır.

            Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır.” açıklamaları yer almaktadır.

            Yukarıdaki hüküm ve  açıklamalara göre;

            – 58 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden  … den 2011 takvim yılı içinde her hangi bir miktarda mal alımı yapmanız ve 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmanız halinde elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

            – Öte yandan, … 2011 yılında kurumunuza düzenlemiş olduğu  faturaların mal alımına ilişkin olmaması, kurumunuz tarafından adı geçen şirkete yapılan ciro primi ödemeleri ile kurumunuzca yapılan satışların bir kısmının iadesine ilişkin olması halinde elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.          

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ciro Pirimi Ve Satıştan İade Halinde E-fatura Uygulaması Hk.

02.09.2013

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1410

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ciro Pirimi Ve Satıştan İade Halinde E-fatura Uygulaması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu