Hekim Hizmet Sözleşmesinin Hastane Tarafından Tek Taraflı Fesih Edilmesi Nedeniyle Kişiye Her Ay Yapılacak Olan Ödemenin Ücret Kabul Edilmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/75-153

16/08/2012

Konu

:

Gelir Vergisi Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Hastanesi ile düzenlemiş olduğunuz hekim hizmet sözleşmesinin … Hastanesi tarafından fesih edilmesi nedeniyle sözleşme gereğince tarafınıza ödenecek olan 7.000 TL aylık tazminatın gelir vergisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde;

             “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…”

            hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat kapsamına giren ödemeler bentler halinde sayılarak aynı maddenin bir numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “V-Ücretler” başlıklı bölümünde, “… Bu hükme göre; muafiyet ve istisna kapsamına girmeyen ve her ne ad altında yapılırsa yapılsın ücret tanımı içine giren tüm ödemeler, ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. Diğer taraftan ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartıyla, kazancın belli bir yüzdesi şeklinde yapılan ödemeler de Gelir Vergisi Uygulaması açısından ücret sayılmıştır.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Öte yandan, dilekçe ekinde bulunan hekim hizmet sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; hizmet akdinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshi halinde, fesh eden tarafın diğer tarafa ayda  brüt 7.000 TL. aylık ve beş yılda çalışılan süreyi düşüp çalışılmayan süre kadar her ay cezai şartı, ödemeyi kabul ve taahhüt edeceği belirtilmiştir.

            Dolayısıyla, hizmet akdine göre çalışması gereken, ancak hizmet sözleşmesinin Anadolu Hastanesi tarafından fesih edilmesi nedeniyle sözleşme hükmü uyarınca hizmet ifa edilmeksizin sözleşmeden kaynaklanan söz konusu ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Bu itibarla, … Hastanesi ile düzenlemiş olduğunuz hekim hizmet sözleşmesinin anılan Hastane tarafından tek taraflı fesih edilmesi nedeniyle tarafınıza her ay (sözleşmede belirtilen süre boyunca) yapılacak olan ödemenin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilerek, aynı kanunun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hekim Hizmet Sözleşmesinin Hastane Tarafından Tek Taraflı Fesih Edilmesi Nedeniyle Kişiye Her Ay Yapılacak Olan Ödemenin Ücret Kabul Edilmesi Hk.

16.08.2012

B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/75-153

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Hekim Hizmet Sözleşmesinin Hastane Tarafından Tek Taraflı Fesih Edilmesi Nedeniyle Kişiye Her Ay Yapılacak Olan Ödemenin Ücret Kabul Edilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu