Madeni Para İle Çalışan Otomotik Makine İle Yiyecek İçecek Satışıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Madeni Para İle Çalışan Otomotik Makine İle Yiyecek İçecek Satışı

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

68509125-120.05[GV/2015/03]–8

14/08/2015

Konu

:

MadeniPara ile Çalışan Otomotik Makine ile Yiyecek   İçecek Satışı

     

           

                İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, çalışmakta olduğunuz fabrikaya gelir ve gideri şahsınıza ait olmak üzere sabit vaziyette, madeni para ile çalışan otomatik yiyecek, içecek makinesi koymak istediğinizi, bu işi saat başı dinlenme molalarında fişini keserek bizzat kendiniz (diğer işçilerle molaya çıkıp) yapacağınızdan, söz konusu faaliyetiniz nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceğiniz hususunda Defterdarlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmiştir. 

              193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

              Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun  51 inci maddesinde de  basit usulden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmıştır.

              Buna göre, çalışmakta olduğunuz fabrikada, gelir ve gideri şahsınıza ait olmak üzere sabit vaziyette, madeni para ile çalışan otomatik yiyecek, içecek makinesiyle bizzat (diğer işçilerle molaya çıkıp) yapacağınız yiyecek ve içecek satışı işinden dolayı, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız ve işvereninize kardan pay verilmemesi kaydıyla, basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

                 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Madeni Para İle Çalışan Otomotik Makine İle Yiyecek İçecek Satışı

14.08.2015

B.07.4.DEF.0.14.10.00-120.05[GV/2015/02]–8

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Madeni Para İle Çalışan Otomotik Makine İle Yiyecek İçecek Satışı
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu