Nihai Tüketicilere Ve Perakendecilere Satılan Malın Alıcılar Tarafından Taşınması Halinde Satıcı Firma Tarafından Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Zorunlu Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Nihai Tüketicilere Ve Perakendecilere Satılan Malın Alıcılar Tarafından Taşınması Halinde Satıcı Firma Tarafından Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Zorunlu Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-703

10/06/2011

Konu

:

Nihai tüketicilere ve perakendecilere satılan malın alıcılar tarafından taşınması halinde satıcı firma tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesinin zorunlu olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, perakende satış mağazanızda nihai tüketicilere ve perakendecilere kumaş sattığınız, yapılan bu satışa istinaden düzenlenen faturalara “İşbu mallar alıcıya müessesede teslim edildiğinden V.U.K 230/5 maddesi gereğince sevk irsaliyesi düzenlenmemiştir.” ibaresini yazdığınız, alıcıların bu malları firmanızla ilgisi bulunmayan dikiş atölyelerine götürüp diktirdikleri ancak yaygın ve yoğun vergi denetimi esnasında denetim elemanlarınca firmanız tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesi arandığı belirtilmekte, sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229’uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un “Faturanın Şekli” başlıklı 230’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında; “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.” ,

“Perakende Satış Vesikaları” başlıklı 233’üncü maddesinde ise; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

1. Perakende satış fişleri;

2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.

Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.”

Hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, satılan malların firmanız tarafından taşınmaması veya taşıttırılmaması halinde, sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Bununla birlikte malları taşıyan veya taşıttıran perakendeci firma tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerektiği, malların nihai tüketici tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Nihai Tüketicilere Ve Perakendecilere Satılan Malın Alıcılar Tarafından Taşınması Halinde Satıcı Firma Tarafından Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Zorunlu Olup Olmadığı Hk.

10.06.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-703

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Nihai Tüketicilere Ve Perakendecilere Satılan Malın Alıcılar Tarafından Taşınması Halinde Satıcı Firma Tarafından Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Zorunlu Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu