Sabit Yatırım Maliyet Bedeli

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84695066-010.01[Vuk/262]-3

04.01.2017

Konu

:

Sabit Yatırım Maliyet Bedeli

     

…………..

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden, eğitim sektöründe faaliyette bulunan şirketinizin; Ekonomi Bakanlığından almış olduğu … tarih ve …  sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit yatırımı için … Bankasından … TL yatırım kredisi kullandığı, söz konusu kredinin …. TL tutarındaki kısmını yatırımla ilgili harcamalara başlanılacağı tarihe kadar aynı bankada vadeli mevduat hesabına yatırdığı ve 2013 yılında … TL faiz geliri elde ettiği, ayrıca adı geçen Bakanlıktan söz konusu yatırım için 2013 yılında … TL faiz desteği aldığı, bahse konu faiz desteği ile vadeli mevduat hesabından elde edilen faiz gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesi kapsamında yatırım maliyetinden düşülüp düşülmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilümum giderlerin toplamını ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin olarak 176 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, “…

            Bu madde ile iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerinin tesbitinde, fiili maliyetin esas alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla yatırımcı adına tahakkuk ettirilen destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet bedelinden indirilebilir.

            Bu durumda, sabit kıymetin maliyet bedeli; indirilen destekleme priminden sonraki miktar olacağından, bu usulü seçen mükellefler, sabit yatırımın toplam bedelinden, alınan primin düşülmesinden sonra kalan değeri sabit yatırımın değeri olarak aktiflerine kaydedecektir. Aktife kaydedilen bu değer üzerinden amortisman ayıracaklar ve bu değer üzerinden de yatırım indiriminden yararlanacaklardır.

            Ancak, isteyen mükellefler, tahakkuk eden destekleme primlerini, sabit yatırımların maliyet bedellerinden düşmeden doğrudan hasılat olarak da yazabilirler.

            …” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre;

            – Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit yatırımınıza ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığından aldığınız faiz desteğinin, tahakkuk ettirildiği tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımın maliyet bedelinden indirilebilmesi veya sabit yatırımın maliyet bedelinden düşmeden doğrudan hasılat olarak yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

            – Yatırım kredisinin, yatırımla ilgili harcamalara başlanılacağı tarihe kadar bankada vadeli mevduat hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz gelirinin ise sabit yatırım maliyetiyle ilişkilendirilmeksizin kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sabit Yatırım Maliyet Bedeli

04.01.2017

84695066-010.01[Vuk/262]-3

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sabit Yatırım Maliyet Bedeli
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu