Seyahat Acentelerine Ait Araçlarda Vergi Levhası Bulundurulup Bulundurulmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Seyahat Acentelerine Ait Araçlarda Vergi Levhası Bulundurulup Bulundurulmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-019.01-1641

03/10/2013

Konu

:

Seyahat acentelerine ait araçlarda vergi levhası bulundurulup bulundurulmayacağı

            İlgi özelge talep formunuzda, yurt içinde seyahat acenteciliği faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, bu faaliyet kapsamında turist gruplarının seyahati amacıyla firmanıza ait araçlar ile düzensiz otobüs seferleri yaptığınızı, yapılan bu seferler sırasında otobüslerinizde vergi levhası bulundurulmasının zorunlu olup olmadığı hususuyla ilgili Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde iş yeri, “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

            Bununla beraber; 177 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; “turizm organizasyonunda bulunan firmaların yaptıkları tur hizmetleri, şehirlerarası yolcu taşıma amacına yönelik olmayıp başladığı noktada veya herhangi bir yerde bitebilen, bir programa bağlı olarak yapılan ve bu programda öngörülen taşıma dahil gerekli bütün hizmetleri kapsayan bir organizasyondur.” şeklinde tanımlanmıştır.

           Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre; Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil)ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.

            Ayrıca, söz konusu hükmün Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergi levhası uygulamasına ilişkin esasların belirlendiği 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler” başlıklı bölümünde;

          “Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;

             a) Merkezlerinde,

             b) Şubelerinde,

             c) Satış mağazalarında,

             ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

             d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

             yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

            Bu tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

             Buna göre, şirketiniz tarafından yürütülen seyahat acenteciliği faaliyeti kapsamında turist gruplarının taşınmasının şehirler arası yolcu taşıma amacına yönelik olmayıp taşıma dahil gerekli bütün hizmetleri kapsayan bir organizasyon çerçevesinde olması şartıyla söz konusu otobüslerde vergi levhası bulundurulmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Seyahat Acentelerine Ait Araçlarda Vergi Levhası Bulundurulup Bulundurulmayacağı Hk.

03.10.2013

11395140-019.01-1641

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Seyahat Acentelerine Ait Araçlarda Vergi Levhası Bulundurulup Bulundurulmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu