Sözleşmeye Bağlı Cezaların Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SÜRELİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.46.15.01-KVK-1-19

14/11/2011

Konu

:

Sözleşmeye bağlı cezaların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgi de kayıtlı özelge talep formunuzda; … yüklenmiş olduğunuz kömür taşıma işinden dolayı ihale makamı ile sözleşme düzenlendiği, bahse konu işten dolayı taşeron firmanız olan alt yükleniciniz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …….. vergi kimlik numaralı mükellefi … ile sözleşme düzenlendiği, 2010/6 dönemine ait KDV dahil 161.403,04 TL’lik hak edişinizden, 34.693,94 TL “İş Eksikliği Program Cezası” 31.434,48 TL “Günlük Eksik Nakliye Cezası” olmak üzere toplam 66.128,42 TL cezanın tahsil edildiğini, hak edişinizden yapılan bu kesintinin alt yükleniciye yansıtmak istediğinizi belirterek, firmanız tarafından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerine istinaden 66.128,42 TL tutarındaki cezanın kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile alt yüklenici firmaya yansıtılan toplam 66.128,42 TL tutarındaki cezanın adı geçen alt yüklenici firma tarafından giderleştirilebilmesi için firmanız tarafından düzenlenecek belge konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak yazılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, sözleşmede ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanların suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde Başkanlığımıza ibraz edilen belgelerin incelenmesi neticesinde;

– … ile firmanız arasında düzenlenen ihale sözleşmesinin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesinin, 16.1.3 ve 16.1.6 fıkralarına dayalı olarak 1 no.lu hakediş tablosunda gösterilen 66.128,42 TL’lik kesintiler toplamının, sözleşmeye ceza şartı olarak konulması nedeniyle ilgili dönem kurum kazancının tespitinde, indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

-Diğer taraftan, firmanız ile … . arasında düzenlenen 26/05/2010 tarihli “Nakliye Sözleşmesi” nin “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 3 üncü bölümünde, “İşveren, hakedişine gelecek tüm cezaları yüklenicinin ilk nakliye faturasından tahsil edecektir.” açıklamasına yer verilmiştir. Bu nedenle hakedişinizden yapılan kesinti tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesi gereğince düzenlenecek fatura mukabilinde yüklenici firmaya yansıtılması mümkün olup buna istinaden yüklenici firmadan tahsil edilecek tutarın ise kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekeceği tabiidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sözleşmeye Bağlı Cezaların Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

14.11.2011

B.07.1.GİB.4.46.15.01-KVK-1-19

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sözleşmeye Bağlı Cezaların Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu