Okul Aile Birliğince Kiraya Verilen Kantin İşletmelerinde Kdv Tevkifatı Hk.

Okul Aile Birliğince Kiraya Verilen Kantin İşletmelerinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

54451858-080-41-1

04/03/2013

Konu

:

Okul Aile Birliğince Kiraya Verilen Kantin İşletmelerinde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ………………. Lisesi Okul Aile Birliğinden kiralamış olduğunuz kantin işletmesinin kira ödemelerinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesine göre ise Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV ye tabidir.

Öte yandan, aynı Kanunun 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, bizatihi kendisi iktisadi işletme oluşturan gayrimenkuller ile Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan gayrimenkul dışındaki diğer mal ve hakların kiralanması katma değer vergisine tabi olup, okul aile birliğine ait kantinin tarafınızca kiralanması da bu kapsamda vergiye tabidir.

Diğer taraftan, KDV Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak yayınlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin 2.3. Kiralama İşlemleri bölümünde; kiralama işlemlerinde hesaplanan katma değer vergisinin sorumlu sıfatıyla kim tarafından ödeneceği konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, okul aile birliğinden kiraladığınız kantine ait KDV’nin tarafınızca 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Okul Aile Birliğince Kiraya Verilen Kantin İşletmelerinde Kdv Tevkifatı Hk.

04.03.2013

54451858-080-41-1

Top
Menu