İmkb Ve Vob’a Ödenen Borsa Payı Ödemelerinin Ba Formlarına Dahil Edilmeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-2010-VUK MÜK. 257-26

12/07/2010

Konu

:

İMKB ve VOB’a ödenen borsa payı ödemelerinin Ba formlarına dahil edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Şirketinizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) yaptığı borsa payı ödemeleri karşılığında, adınıza İMKB tarafından tahakkuk fişi düzenlendiği, diğer ofis kirası ve terminal kirası için ise İMKB İktisadi İşletme A.Ş. tarafından adınıza fatura düzenlendiği, bahsi geçen faturaları Ba bildirimlerinize dahil ettiğiniz ancak söz konusu tahakkuk fişi karşılığı yaptığınız ödemeleri ise Ba formlarınızda belirtmediğiniz, benzer şekilde Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.’ye (VOB) de borsa payı ödediğiniz ve VOB A.Ş.’nin adınıza Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) dahil fatura düzenlediği belirtilerek İMKB’ye ve VOB A.Ş.’ye ödediğiniz bahsi geçen borsa payı bedellerinin Ba formlarına dahil edilip edilmeyeceği ile VOB A.Ş.’ye ödediğiniz borsa payı karşılığı adınıza düzenlenen fatura tutarının BSMV dahil mi hariç mi dikkate alınacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar ile bildirim hadlerinin yer aldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğde;

” Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketinizin İMKB’ye yaptığı borsa payı ödemeleri karşılığında adınıza düzenlenen tahakkuk fişine dayalı söz konusu işlemin 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen “diğer belgelere dayalı mal ve hizmet alım/satımları” kapsamında olması sebebiyle; ayrıca, ilgili kurumların düzenlediği faturalarla belgelendirilen, ofis ve terminal kirası adıyla İMKB’ye yaptığınız ödemeler ve borsa payı bedelleri olarak VOB’a yaptığınız ödemelerle ilgili işlemlerin de söz konusu Genel Tebliğ’e göre  Ba formu ile bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan,  bahse konu Tebliğ ile mal ve/veya hizmet alışlarınının ve mal ve/veya hizmet satışlarının  bildirilmesinde uygulanacak had 5.000 TL ve üzeri olarak yeniden belirlenmiştir. Ancak, 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satış hadlerinin belirlenmesinde katma değer vergisi hariç tutarlar dikkate alınacak olup, sadece özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine tabi işlemlerde özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Bunların dışında kalan işlemlere yönelik ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır.

Buna göre; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) A.Ş.’ye ödediğiniz borsa payı karşılığında adınıza düzenlenen faturadaki tutar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) dahil tutar olsa da bahsi geçen işleme ait olan ve Ba formları ile bildirilmesi gereken tutar; VOB A.Ş.’ye ödenen borsa payı karşılığı adınıza düzenlenen faturada belirtilen BSMV hariç borsa payı tutarı olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İmkb Ve Vob’a Ödenen Borsa Payı Ödemelerinin Ba Formlarına Dahil Edilmeyeceği Hk.

12.07.2010

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-2010-VUK MÜK. 257-26

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İmkb Ve Vob’a Ödenen Borsa Payı Ödemelerinin Ba Formlarına Dahil Edilmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu