T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[8-2012/9]-130

06/03/2013

Konu

:

Hatıra ormanı için yapılan giderlerin kurum kazancından indirilmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında devlet arazisine yapılacak hatıra ormanına ilişkin giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

             26.07.1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun “Hatıra Ormanları” başlıklı 5 inci maddesinde, Orman Bakanlığınca; gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine, giderleri kendilerine ait olmak üzere “Hatıra Ormanı” kurulacağı, ayrıca milli ve dini bayramlarda ve özel günlerde, fidan dikilerek, her il ve ilçede “Hatıra Ormanları” oluşturulabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “Ödüllendirme ve Teşvik” başlıklı 12 nci maddesinde de;

            “Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın geliştirilmesine, erozyonun önlenmesine, çevrenin korunmasına önemli hizmetleri geçmiş, yeni ormanların kurulmasına fiilen veya maddi katkıda bulunmuş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, Orman Bakanlığınca plaket ve sertifika verilebilir.

            Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür.

            hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketinizin 4122 sayılı Kanun kapsamında devlet arazisine yapacağı hatıra ormanı için; yapacağı ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamının öncelikle beyannamede “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” satırına eklenmesi ve “Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün “Diğer indirim ve istisnalar” satırında gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hatıra Ormanı İçin Yapılan Giderlerin Kurum Kazancından İndirilmesi Hk.

06.03.2013

84098128-125[8-2012/9]-130

Son Yorumlananlar

Top
Menu