Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunan Şirketin İflası Üzerine Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunun Nasıl Oluşturulacağı Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunan Şirketin İflası Üzerine Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunun Nasıl Oluşturulacağı Hakkında.

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 01.07.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.28/2880-5209/27248
KONU:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: a) ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.
b) ………………… gün ve ………………… sayılı yazımız.

İliniz ….. Malmüdürlüğü mükelleflerinden ….. A.Ş. tarafından 1994 yılına ilişkin hesaplarının incelenmesi sonucu tarhedilecek vergi ve kesilecek cezalar için tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuştur.

Uzlaşma görüşmelerinin yapılacağı günde adı geçen şirketin iflasına karar verilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonuna şirketi temsilen inceleme anındaki şirket temsilcilerinin mi yoksa iflas masası yetkililerinin mi katılacağı konusunda tereddüde düşülerek konu Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden sorulmuştur. Alınan cevapta tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonunda yapılacak toplantıya iflas masasını temsilen iflas idaresinin katılması gerektiği bildirilmiştir.

Bunun üzerine uzlaşma görüşmeleri için gün tayin edilmiş ve davet yazısı tebliğ için ….. Malmüdürlüğüne gönderilmiştir. İlgili Malmüdürlüğünün cevabi yazısında İcra Müdürlüğünce henüz uzlaşmaya muhatap olacak iflas masasının kurulmadığı ve uzlaşma komisyonuna üye olarak katılacak Malmüdürünün aynı zamanda iflas masasında da görev alacağı belirtilerek uzlaşma görüşmesinin ertelenmesi istenilmiştir.

Defterdarlığınızca da Malmüdürünün iflas masasına seçilmesi durumunda tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonunun nasıl oluşturulacağı hususunda tereddüde düşülerek konunun Bakanlığımızdan sorulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, tarhiyat öncesi uzlaşmanın usul ve esaslarını belirlemek amacıyla politikasi/”>yayınlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin “Mahalli İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların Teşkili” başlıklı 6.maddesinde “Mahalli inceleme elemanlarınca il merkezlerinde veya il merkezi dışında (ilçelerde) yapılan incelemelerde, tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu defterdarın başkanlığı altında yine defterdarın tespit edeceği bir kontrol memuru ile ilgili vergi dairesi múdüründen oluşur.”hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonunun defterdarın başkanlığında bir vergi denetmeni ve ilgili vergi dairesi müdürünün (malmüdürünün) iştirakiyle toplanması icap etmektedir.

Ancak, söz konusu olayda mükellef şirketin iflasına karar verilmiş olup Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden alınan görüşe göre de tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonuna iflas masasını temsilen iflas idaresinin katılması gerektiği bildirilmiştir. İlgili malmüdürünün iflas masasına seçilmesi halinde tarhiyat öcesi uzlaşma komisyonuna defterdar tarafından görevlendirilecek bir başka vergi dairesi müdürünün katılması, olayına õzgü olmak üzere Bakanlığımızca uygun göülmütür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunan Şirketin İflası Üzerine Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunun Nasıl Oluşturulacağı Hakkında.

01.07.1997

B.07.0.GEL.0.28/2880-5209/27248

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunan Şirketin İflası Üzerine Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunun Nasıl Oluşturulacağı Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu