Kooperatifin Jeneratör Alması Ve Montajının Yaptırılmasının İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilip, %1 Oranında Katma Değer Vergisine (kdv) Tabi Tutulup Tutulmayacağı

Kooperatifin Jeneratör Alması Ve Montajının Yaptırılmasının İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilip, %1 Oranında Katma Değer Vergisine (kdv) Tabi Tutulup Tutulmayacağıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kooperatifin Jeneratör Alması Ve Montajının Yaptırılmasının İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilip, %1 Oranında Katma Değer Vergisine (kdv) Tabi Tutulup Tutulmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[28-2015/20-1204]-140

01/10/2015

Konu

:

Kooperatifin jeneratör alması ve montajının   yaptırılmasının inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip, %1 oranında   katma değer vergisine (KDV) tabi tutulup tutulmayacağı

     

            İlgide kayıtlı özelge telep formunuzda, Kooperatifinizin jeneratör alımı ve montajının yaptırılmasının inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmaktadır.

            26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde İndirimli Oran Uygulaması” başlıklı (III/B-2.1.2.) bölümünde;

            “3065 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde, 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmiştir. Bina inşaat ruhsatını 29/7/1998 tarihinden sonra almış konut yapı kooperatiflerine yapılacak inşaat taahhüt işleri ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca (% 1) oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.”

            Aynı Tebliğin “Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması” başlıklı (II/G-4.2.) bölümünde;

            “3065 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir. Bu madde çerçevesinde, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden önce alınmış ise KDV’den istisna tutulur. Bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa söz konusu işlere (% 1) oranında KDV uygulanır.

            Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli KDV oranı (%1) uygulanabilmesi için;

            – Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

            – İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

            -Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekir.

            Konut yapı kooperatifleri üst birlikleri adına tescilli boş arsaların üye kooperatiflere tahsisi durumunda, üst birlikler de kooperatif durumunda olduğundan, üye kooperatiflere yapılan inşaat taahhüt işlerinde de istisna ya da indirimli oranda KDV uygulanabilir. Yapı ruhsatlarının yapı sahibi bölümünde kooperatifin yanı sıra üst birliğin adına da yer verilmesi istisna ya da indirimli oran uygulanmasına engel teşkil etmez.

            İstisna veya indirimli oran uygulaması kapsamına girip girmediği konusunda Bakanlığımızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan görüşler çerçevesinde inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilen işler girmektedir.

            Konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile mal teslimleri, istisna ya da indirimli oran uygulamasından yararlanamaz. Dolayısıyla bu teslim ve hizmetlere genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır.

            …

            Diğer taraftan, konut yapı kooperatiflerinin emanet usulüyle inşaat işi yaptırmaları halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetlerinde, yalnızca işçilik hizmetlerine istisna veya indirimli oran uygulanır. Bunun dışında inşaatta kullanılmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetler ise genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi tutulur.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Özelge talebiniz eki jeneratör alımına ilişkin satış sözleşmesinin incelenmesinden montaj ve buna ilişkin inşaat işlerinin Kooperatifiniz tarafından yerine getirileceğine yönelik hükümlere yer verildiği anlaşılmış olup,  bu çerçevede jeneratör satış işleminin inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Buna göre, inşaat taahhüt işi olarak kabul edilemeyecek söz konusu jeneratör alımında malın tabi olduğu oranda KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kooperatifin Jeneratör Alması Ve Montajının Yaptırılmasının İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilip, %1 Oranında Katma Değer Vergisine (kdv) Tabi Tutulup Tutulmayacağı

01.10.2015

B.07.1.GİB.4.38.15.01-130[28-2015/20-1204]-140

Top
Menu