Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

31.12.2018

Konu

:

Yıllara Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşi

İlgi

:

06/06/2018 tarihli özelge talep formunuz

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz ile … arasında … tarihinde … Projesine ait … sözleşme imzaladığınızı, sözleşme kapsamında geçici ve kesin kabul usulüne tabi yıllara yaygın şekilde inşa edilecek tesis binası ile birlikte projelendirilip aşama aşama geliştirilip üretilen … motorunun teslimini planladığınızı belirterek söz konusu sözleşmeye göre bu işin birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

-Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

-İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

-İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde; “yapım” bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden tevkifat yapılması öngörülmüştür. Tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesiyle % 3 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketiniz ile … arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek olan …  motorunun projelendirilip aşama aşama geliştirilerek üretilmesi işinin; bir motor üretim tesisinin tüm makine ve ekipmanlarıyla birlikte deneme üretimi de yapıldıktan sonra üretime hazır vaziyette  anahtar teslimi inşasını içermesi, işin ve işe ilişkin bedelin sözleşmede bir bütün olarak topluca müzakere edilmesi (işin kısım kısım geçici kabulünün yapılarak teslim edilmemesi ve her bir kısma ilişkin bedelin ayrı ayrı ödenmemesi gibi) ve işin birden fazla yıla sirayet etmesi halinde, bu iş Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek olup kazancının işin bittiği dönemde kesin olarak tespit edilerek bu dönemin kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu iş dolayısıyla şirketinize yapılacak ödemelerden, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca vergi kesintisi yapılacağı ve bu kesintilerin işin kazancının beyan edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisinden mahsup edileceği tabiidir.

Diğer taraftan, yukarıda bahsi geçen sözleşme kapsamında … motorunun üretimi işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi ve yıllara yaygın inşa edilecek tesis binası inşaatı işinden bağımsız olarak sadece söz konusu motorun üretilmesi işi olması, sözleşmede … motorun tesliminin ayrı bir kabul tutanağına bağlanması ve bu iş için ayrı bir bedel tespit edilmiş olması durumunda yapılan iş (tesis binası kısmı hariç) yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmeyerek tevkifat yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşi

31.12.2018

11355271-125.15[15-2018/9]-67334

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yıllara Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşi
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu