Beton Direk İmalatında Kullanılan Beton Santrali, Çelik Ve Plastik Kalıplarda Ayrılacak Amortisman Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Beton Direk İmalatında Kullanılan Beton Santrali, Çelik Ve Plastik Kalıplarda Ayrılacak Amortisman Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

48349025-VUK-2-1266-21

07/03/2013

Konu

:

Beton Santrali, Çelik ve Plastik Kalıplarda Amortisman Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde, beton direk imalatı ile iştigal ettiğinizi beyan ederek,  üretiminizde özel kullanacağınız beton santrali, çelik ve plastik kalıplardan ayrılacak amortisman oranı konusunda görüş talep edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder…” hükmü yer almaktadır.

            Adı geçen Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinde ise, “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

            Mezkur maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

            Bahse konu Tebliğe ekli listenin 1 inci ve 6 ncı bölümleri arasında amortismana tabi iktisadi kıymetler için genel sınıflama; listenin diğer bölümlerinde ise iktisadi kıymetlere ilişkin sektörel sınıflamalar yapılarak ilgili iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir. Uygun amortisman oranlarının belirlenmesinde ise öncelikle sektörel sınıflamaya bakılacak, sektörel ayrımlarda yer almayan iktisadi kıymetler için ise genel sınıflamada bulunan faydalı ömür ve amortisman oranları dikkate alınacaktır.

            Buna göre; üretiminizde özel kullanacağınız beton santralinin, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 30 uncu sınıflamasında “Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler” kapsamında değerlendirilerek, bunun 30.1 bölümünde faydalı ömrünün 15 yıl, amortisman oranının %6,66,

            Çelik ve plastik kalıplar için, aynı listenin 10.bölümünün 10.1.4 alt grup kodu olan  “Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar” sınıfında değerlendirilerek, faydalı ömrünün 4 yıl, amortisman oranının %25 olarak amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Beton Direk İmalatında Kullanılan Beton Santrali, Çelik Ve Plastik Kalıplarda Ayrılacak Amortisman Oranı Hk.

07.03.2013

48349025-VUK-2-1266-21

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Beton Direk İmalatında Kullanılan Beton Santrali, Çelik Ve Plastik Kalıplarda Ayrılacak Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu