Elektronik Ticaret Kapsamında Satış Yapan Firmaya Ait Faturaların Başka Bir Firma Tarafından Düzenlenemeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1126

22/03/2012

Konu

:

Elektronik ticaret kapsamında satış yapan firmaya ait faturaların başka bir firma tarafından düzenlenemeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından elektronik ticaret kapsamında yapılması planlanan satışlarınız için başka bir firmaya faturalarınızı düzenleme yetkisi ve belirlenecek bir kişiye ise bu faturaları imzalaması için vekalet vermeyi düşündüğünüzü belirterek, bu hususlara ilişkin Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

           Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin “İspat” başlıklı B fıkrasında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü bulunmaktadır.

          Mezkur Kanunun 231 inci maddesinin 4 numaralı bendinde, faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı, 232 nci maddesinde ise tüccarların sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlere göre, faturalarınızın Şirketiniz yetkilileri veya Şirketiniz namına imzaya yetkili kılınmış kişi veya kişiler tarafından imzalanması gerekmekte olup, elektronik ticaret kapsamında yapmayı planladığınız satışlarınıza ilişkin faturaların başka bir firma tarafından düzenlenmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektronik Ticaret Kapsamında Satış Yapan Firmaya Ait Faturaların Başka Bir Firma Tarafından Düzenlenemeyeceği Hk.

22.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1126

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Elektronik Ticaret Kapsamında Satış Yapan Firmaya Ait Faturaların Başka Bir Firma Tarafından Düzenlenemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu